Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT podporuje iniciativy vedoucí k ukončení prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s názory ochránců zvířat a požaduje zákaz prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích. Primárně se to týká prodeje vánočních kaprů.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT souhlasí s peticí požadující, aby Parlament ČR zakázal prodej živých ryb v obchodech či na stáncích, kterou pořádá Compassion in World Farming /CIWF/ Česká republika:

“Prodej živých ryb je z hlediska životní pohody (welfare) zvířat problematický z několika důvodů:

Prvním z nich je přechovávání ryb v nevhodných podmínkách. V obchodech jsou ryby umístěny do malých nádrží, na stáncích pak do nevelkých kádí. V obou případech dochází k tomu, že zvířata jsou na sebe natěsnána, nemohou projevovat své přirozené chování a kvalita vody v těchto nádržích bývá špatná. To vše jim způsobuje strach a stres.

Dalšími důvody jsou pak častá a nadbytečná manipulace (při výlovu, sádkování, přemísťování do transportního kontejneru, kádě/nádrže) a transport. Při překládce jsou ryby většinou „přesypávány“, přičemž mohou padat až z metrové výšky. Mohou se uhodit jedna o druhou, o vodu či o stěnu nádrže, což jim způsobuje bolest. Pokud má voda v nádržích různou teplotu, dochází k teplotnímu šoku, což může vést až k úhynu zvířete (kapr například přestane trávit nestrávenou potravu). Dalším stresovým faktorem je náhlá změna intenzity světla (například ze tmy v transportním voze na denní světlo).

Pro takové utrpení zvířat není ospravedlnitelný důvod, neboť ryby mohou být usmrceny bez nadbytečného transportu, přechovávání, či manipulace v místě výlovu či na nejbližších jatkách a prodávány v obchodech již zpracované.

Nejnovější vědecké poznatky prokázaly, že ryby jsou inteligentní a citlivá zvířata, která jsou schopná vnímat fyzickou bolest i psychické utrpení podobně jako savci a ptáci.

Je třeba, aby naše legislativa na tento vývoj v oblasti vědeckého poznání reagovala a ryby lépe chránila. Je proto nezbytné upravit naši legislativu tak, aby byl prodej živých ryb v obchodech a na stáncích zakázán a ukončilo se jejich zbytečné utrpení.”

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se k této petiční akci již připojila.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 14. 12. 2022

Nabídka politické strany DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT ohledně nadcházejících komunálních a senátních voleb

Vážení přátelé,

politické změny v roce 1989 přinesly do České republiky možnosti jak ovlivnit a usměrnit dění ve společnosti a prosadit různé názorové proudy a myšlenky. V určité míře je možné působit na podmínky života a obecně na prostředí pro život nás všech. K udržení daného stavu nebo k prosazení případných změn je ovšem nutná účast ve volbách. Nevolit je sice také volba, volební pasivitou se ale otvírá prostor pro nejrůznější subjekty, které se svým napojením na politiky, politické strany nebo orgány státní moci snaží prosadit své cíle, které lze jen sotva označit za veřejný zájem. O působení takzvaných lobbistů, kmotrů, šedých eminencí, spekulantů a podnikatelů jdoucích tvrdě a bezskrupulózně výhradně za svými vlastními zájmy víme každý své. Korigovat mnohdy bezohledné postupy těchto lidí vedoucích k jejich vlastnímu prospěchu i za cenu nevratného poškození naší přírody nebo utrpení bezbranných zvířat je možné různými způsoby; jedním z nich je participace na zákonodárné moci umožňující legislativní cestou působit na právní prostředí v naší zemi.

Téměř každý rok se u nás konají nějaké volby, ve kterých mají občané možnost projevit svoji vůli a svým postojem vyjádřit souhlas, nebo nesouhlas s tím, jak jimi volení zástupci plní své sliby a prosazují zájmy svých voličů. V tomto roce na podzim se budou konat volby do obecních a městských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu České republiky. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, jako jediná strana v České republice zaměřená na ochranu přírody, životního prostředí a prosazující etické zacházení se zvířaty usiluje svojí účastí v téměř každém volebním boji o přízeň voličů nabídkou programu, který se deklaratorně vymezuje proti jiným politickým stranám snažících se hesly o ochraně zvířat a přírody získat laciné politické body.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT v souvislosti s volbami do obecních a městských zastupitelstev oslovuje jednotlivce, spolky, sdružení, zájmové kluby a různé další organizace s výzvou k aktivnímu zapojení se do voleb a k využití možnosti lokálně přispět ke zlepšení situace v oblasti ochrany zvířat a přírody.

Jednotlivec, nebo organizace usilující o možnost aktivního vstupu do komunální politiky může narazit na omezení v podobě nutnosti zajistit si dle volebního zákona určitý počet podpisů občanů procentuálně určený celkovým počtem občanů dané obce, nebo města. Kandidatura pod hlavičkou politické strany toto znevýhodnění odstraňuje a nabízí možnost vstoupit do volebního klání jako nezávislý kandidát, nebo subjekt. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT umožní každému kandidujícímu subjektu svobodně si zvolit název kandidátky tak, aby se v něm odrážela jeho náplň, místní určení, zaměření, aktivity, cíle, zájmy a potřeby.

Někomu se mohou zdát komunální volby nevýznamné, opak je ale pravdou. Na komunální úrovni lze nejlépe prosazovat řešení místních problémů a nešvarů. Paleta možností spojených s ochranou zvířat a přírody je nesmírně široká, jen namátkou: černé skládky, necitlivé zásahy do obecní zeleně, volně se pohybující zvířata, toulavá a bezprizorní zvířata, prosazování kastračních programů, ochrana před škodami působenými ptactvem, týrání zvířat, zřizování azylů pro hendikepovaná, stará a opuštěná zvířata, podpora útulků a záchranných stanic, znečišťování místních vodních zdrojů, znečišťování ovzduší, výstavba hospodářských a průmyslových objektů, těžební činnost v dané lokalitě, komunikace s orgány státní správy (Veterinární správy, Odbory životního prostředí, Stavební odbory), místní dopravní

situace, chemizace zemědělství a mnoho dalšího. Lze bez nadsázky tvrdit, že se téměř v každé obci najde nějaký problém v oblasti ochrany zvířat a přírody, který by si zasloužil řešení. A tyto problémy se mnohem efektivněji řeší právě v případě možnosti přímé účasti na veřejné správě. Tedy když se jednotlivec, nebo organizace může přímo podílet na rozhodování o daném problému. Takzvaně zvenčí jsou možnosti dosti omezené, přichází v úvahu snad jen apelace na místní zastupitelstvo, ne příliš účinné organizování petic, kontaktování příslušných nadřazených orgánů a institucí, nebo pořádání demonstrací.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vám nabízí možnost účasti v komunálních volbách. V případě úspěchu se budete moci přímo podílet na řešení místních problémů v oblasti zacházení se zvířaty a ochrany prostředí, ve kterém žijete.

Pokud opravdu chcete něco udělat pro zvířata a přírodu ve vašem okolí a není vám lhostejné prostředí kolem vás, pojďte do komunálních voleb s DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.

Zájemci se mohou ozvat na e-mail: info@dsz-zapravazvirat.cz

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 18. 5. 202227.07.2021 19:40

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je nejsilnější stranou co do počtu žen, které se prostřednictvím jí chtějí zapojit do politiky.

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT navrhla na kandidátní listiny Aliance pro budoucnost, pod jejíž hlavičkou spolu s dalšími 6 demokratickými stranami kandiduje, 59 svých kandidátů. Těmito kandidáty je 53 žen a 6 mužů, tedy 90 % žen a 10 % mužů. Věkový průměr kandidátů činí 49 let (u žen 48 let a mužů 56 let). Na kandidátky je navrženo 76 % aktivních sympatizantů DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – ochránců zvířat a 24 % členů strany DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT. Za existenci strany kandidovalo v roce 2019 při volbách do EP 79% žen na samostané kandidátce DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a v roce 2020 při volbách do krajských zastupitelstev (ve všech 13 volebních krajích) 84% žen.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům. Navíc se důsledně a důrazně zasazuje také za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního bohatství.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT navrhla své kandidáty ve všech 14 krajích: Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezký.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se již dříve rozhodla v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podpořit nově vzniklý politický subjekt, sjednocující demokratické strany, kandidující pod názvem Aliance pro budoucnost. V rámci APB hodlá DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT prosazovat svůj program na ochranu zvířat a přírody.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT nalezla v APB jediný politický subjekt, který projevil skutečný zájem o ochranu zvířat i přírody a byl ochotný toto téma i s konkrétními

body zařadit do svého volebního programu. A to v přímém protikladu od ostatních politických stran a hnutí, které téma ochrany zvířat a přírody nezajímá vůbec či

pouze okrajově. Ve volební kampani Aliance pro budoucnost bude tedy DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT garantem programu na ochranu zvířat a přírody.

Ve volebním programu APB jsou např. tyto body týkající se ochrany zvířat, které hodlá Aliance pro budoucnost prosazovat:

1. důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody a životního prostředí

2. větší právní ochranu zvířat

3. přísnější tresty za týrání zvířat – změnou trestního zákoníku

4. zlepšení podmínek pro převážená zvířata, zákaz jejich vývozu do zemí, ve kterých práva zvířat nejsou dostatečně chráněna zákonem

5. zákaz množíren, tzv. továren na štěňata či koťata – přísné postihy

6. zlepšení podmínek chovu zvířat, např. zákaz klecových chovů

7. zákaz pokusů na zvířatech – využití alternativních metod

8. zákaz využívání všech druhů tzv. divokých zvířat v cirkusech v ČR

9. zákaz dovozu pravých kožešin do ČR – z chovu tzv. kožešinových zvířat z jiných zemí – nepodporovat chov zvířat na kožešiny

10. zákaz používání zábavní pyrotechniky z důvodu plašení zvířat

11. zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR bez výjimky

12. zrušení výjimky zabíjení zvířat bez omráčení – zejména při rituálních porážkách; zákaz zvířecích rituálních obětí

13. zrušení pouťové atrakce s názvem “Jízda na ponících”

14. maximální, zejména finanční, podporu od státu, krajů i obcí na pokrytí všech nákladů útulkům, azylům a spolkům zabývajícím se pomocí opuštěným, toulavým, týraným, poraněným či hendikepovaným zvířatům

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosazení důslednější ochrany zvířat, přírody a životního prostředí, ale též větších práv pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o přísnější tresty za týrání zvířat a zlepšení podmínek jejich chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

                                               ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 27. 7. 2021

Více zde: https://dsz321.webnode.cz/news/prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-podilu-zen-kandidujicich-za-stranu-do-ps-pcr-za-dsz-za-prava-zvirat-v-ramci-apb-bude-kandidovat-90-ze/


	

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k překročení 30 tisíc podpisů pod její petici za ukončení pokusů a testování na zvířatech

03.07.2021 15:16

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT důrazně žádá o ukončení testování zvířat a pokusů na nich prováděných. Petici DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT za ukončení pokusů a testování na zvířatech podpořilo za 20 měsíců od sepsání a zveřejnění již více než 30 000 občanů.

Text petice DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT:

My, níže podepsaní, žádáme o ukončení testování zvířat a pokusů na nich prováděných.

Jsme pro zavedení a využívání alternativních metod testování bez použití zvířat. Testy na zvířatech jsou kruté, zbytečné a navíc nejsou ani spolehlivé – nelze podle jejich výsledků bez rizika aplikovat přípravky či léky na člověka. Vývoj nezvířecích alternativ k testům na zvířatech a jejich rychlé zavedení do praxe se musí stát prioritou.

Zvíře je živý tvor, který reaguje na různé situace a vnímá bolest, emoce různého druhu, jako je radost, strach, frustrace, stres, smutek, ad. Proto mu podrobování se procedurám v laboratořích způsobuje fyzické i psychické utrpení. Zvířata jsou inteligentní a jejich schopnost trpět je srovnatelná s lidskou.

Výsledky testování mají z odborného hlediska nejistou hodnotu. Jsou uznávány spíše proto, že jsou vžité, než že by byly spolehlivé a měly dostatečnou predikativní hodnotu. Všechny odborné studie ukazují, že testy na zvířatech mohou být nahrazeny moderními a humánními alternativami. Testy na zvířatech jsou dokonce mnohem pomalejší než alternativní metody bez využití zvířat. Například test karcinogenity založený na pokusech na zvířatech trvá 5 let a oproti tomu test bez využití zvířat by mohl být validován do dvou let a výsledky by přinesl do několika týdnů. Je proto potřeba přejít na jiné spolehlivé metody výzkumu, které by nepřinášely zvířatům utrpení. Každý rok jsou k pokusům a testování v různých oblastech jen v zemích EU zneužity desítky milionů zvířat. V ČR se jedná o okolo 300 tisíc zvířat. Zákroky, které při pokusech zvířata podstupují, jim přinášejí utrpení a po ukončení pokusu bývají zvířata většinou usmrcena.

Alternativní přístupy na řadě vzdělávacích institucí jsou sice již používány, ale ještě na mnoha středních a vysokých školách jsou studenti stále nuceni provádět klasické pitvy a pokusy na zvířatech. Tradiční výukové metody jsou sporné nejen z etického, ale i z pedagogického hlediska. Stejně jako ve vědě, je i ve vzdělávání kladen stále větší důraz na nové, progresivní a efektivní metody. Tyto metody buď nevyužívají zvířata vůbec, nebo pouze tak, že je to pro ně neutrální anebo prospěšné.

Pokusy na zvířatech jsou prováděny v masovém měřítku a většina veřejnosti považuje tyto experimentální praktiky za běžnou součást vědeckého bádání v různých oborech biologie a zejména v medicíně. K pokusům a laboratorním testům slouží zvířata jako myši, morčata, křečci, králíci, kočky, psi, opice a další. Ve veterinární medicíně to mohou být všechny druhy zvířat, které jsou předmětem veterinární péče. Pokusy se provádí i na psech; a v tomto případě se nejvíce pro tento účel zneužívá bíglů, protože jsou přátelští a mají mírnou povahu. Provádí se na nich např. testování toxicity léků a chemických látek a zkoušky chirurgických technik. Dále také na opicích – nejvíce na paviánech, makacích a šimpanzích – se provádí množství pokusů. Zejména se jedná o psychologické experimenty, využívají se pro výzkum mozku či pro zkoumání různých nemocí. Zkoušejí se na nich také nové léky. V EU je každý rok zneužito pro účely pokusů přibližně 10 tisíc primátů. Pro pokusy se využívají i další savci jako kočky, koně, prasata, skot, ale i ptáci, ryby a obojživelníci.

Pro testování kosmetiky a prostředků pro domácnost jsou podrobovány drastickým pokusům tisíce zvířat ročně. Těmto zvířatům jsou aplikovány chemické látky do očí, na kůži, jsou nucena je polykat či inhalovat. To vše jen proto, aby měli spotřebitelé na výběr tisíce nových výrobků.

Je naprosto zásadní věcí zajistit, aby se skončilo s používáním zvířat k pokusům. Vědecký výzkum by měl vždy využít alternativní metody. Všechny odborné studie ukazují, že testy na zvířatech mohou být nahrazeny moderními a tedy humánními alternativami. Proto je potřeba podporovat výzkum moderních alternativních metod a tyto metody zavádět do praxe, např. počítačové modely, buněčné kultury, molekulární metody, vzorky lidských tkání, studie na dobrovolnících, populační studie a orgány již uhynulých zvířat. Stát by měl výzkum a zavádění moderních alternativních metod podporovat také finančně.

Pokusy na zvířatech je téma, kterému by se mnozí lidé raději vyhnuli. Praxe výzkumných laboratoří, kde se odehrávají otřesné věci, jsou většině lidí utajené, protože přetrvává stále zatajování informací.

Ve 21. století by mělo být již skoncováno s praktikami odvětví založeného na pokusech s bezbrannými tvory. Každý člověk by totiž měl vědět, kolik utrpení stojí bezohledná honba lidí za zdravím, pohodlím a krásou. Oběťmi toho jsou tisíce nevinných zvířat. Měli bychom si už konečně uvědomit, že lidé nejsou pány tvorstva, ale pouze a jen jeho částí, a že právo na život náleží také zvířatům.

Nechápeme, proč v dnešní době, kdy se tolik apeluje na úctu k lidským právům i právům zvířat, je společnost ochotna přehlížet takovéto jednání.

Jsme pro co nejrychlejší ukončení tohoto krutého, nesmyslného a zbytečného průmyslu založeného na týrání zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 3. 7. 2021

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – ochrana zvířat a jejich práv

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

                                          MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

       Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – strana pro zvířata

Demokratická strana zelených je česká politická strana, která byla založena 10. 3. 2009. V letech 2009 až 2010 byla parlamentní stranou.  23. 1. 2019 byla přejmenována na Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT (po spojení s dalšími ochránci zvířat).

PředsedaJiří Anderle
MístopředsedaJan Sladký
Ideologiepráva zvířat, ochrana přírody, zelená politika 
Barvyzelená a žlutá
Volební výsledek0,60 % – 14 399 hlasů  (EP 2019)
0,69 % – 19 297 hlasů (VÚSC 2020) 
1,03 % Plzeňský kraj

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT (DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT)

Má po posledních komunálních volbách (2018):  14 zastupitelů (3 ve městech a 11 v obcích).

Obsadila ve vedení měst a obcí celkem 38 postů:  1× starosta, 1× 1.místostarosta, 1× místostarosta, 1× radní, 3× předseda výboru, 1× předseda komise, 14× člen výboru, 16× člen komise.

Podala samostatné kandidátky ve 36 městech a obcích  (22 měst a 14 obcí).

Celkový výsledek pro stranu byl  7,85 %  (ve městech  1,81 %  a  v obcích  13,88 %).

Vyjádření DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k účetnictví vztahující se k volebním kampaním

do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

Politická strana DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT během volební kampaně ve volbách do zastupitelstev krajů 2020:

a) něměla žádné účetní položky ve svém účetnictví

b) něměla žádné pohyby na volebních účtech, tzn. neobdržela žádný peněžitý dar na volební kampaň a nemá ani žádné peněžité dluhy spojené s volební kampaní

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT měla ve volební kampani pouze:

a) bezúplatná plnění s nenulovou hodnotou od příznivců (1 300 Kč)

b) bezúplatná plnění s nulovou hodnotou od členů, kandidátů a rodiných příslušníků (54 500 Kč)

c) náklady hrazené kandidátem (8 378 Kč)

Viz. Zpráva o financování volební kampaně za volební stranu DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – volby do zastupitelstev krajů 2020 z 3. 1. 2021, resp. zaslanou ÚDHPSH dne 3. 1. 2021

***

Politická strana DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT během volební kampaně ve volbách do Senátu 2020:

a) něměla žádné účetní položky ve svém účetnictví

b) něměla žádné pohyby na volebních účtech, tzn. neobdržela žádný peněžitý dar na volební kampaň a nemá ani žádné peněžité dluhy spojené s volební kampaní

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT měla ve volební kampani pouze:

a) bezúplatná plnění s nulovou hodnotou od členů, kandidátů a rodiných příslušníků (400 Kč)

b) náklady hrazené kandidátem (43 758 Kč)

Viz: Zpráva o financování volební kampaně za volební stranu DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – volby do Senátu 2020 z 3. 1. 2021, resp. zaslanou ÚDHPSH dne 3. 1. 2021

Jiří Anderle, předseda a starutární zástupce DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT***

Zpráva o financování volební kampaně za volební stranu DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT:  volby do zastupitelstev krajů 2020:

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Celkem 0

Nebyly poskytnuté žádné dary

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Bezúplatná plnění s nenulovou hodnotou od příznivců:

Celkem 1 300 Kč

– pronájem plochy na plotě pro banner 2×1 m;

bezúplatný dar, hodnota 700,- Kč, Hana Mansfeldová, nar. 18. 10. 1957, Písek

– pronájem plochy na domě pro banner 2×1 m

bezúplatný dar, hodnota 600,- kč, Martin Brož, nar. 28. 8. 1981, Písek

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Celkem: 62 878 Kč

Bezúplatná plnění s nulovou hodnotou od členů, kandidátů a rodiných příslušníků:

Celkem 54 500 Kč

Roznos letáků, rozeslání mail. zpráv, sdílení fb : 280 h. x 100 Kč = 28 000 Kč.

Tisk plakátů a letáků: 2 500 ks x 2 Kč = 5 000 Kč.

Náklady za PHM: 1 600 km x 2 Kč = 3 200 Kč.

Grafické práce: 90 h. x 200 Kč = 18 000 Kč.

Sponky, lepidla, připínáčky: 300 Kč.

Náklady hrazené kandidátem:

Celkem: 8 378 Kč

Ing. L. Eva Hulcová, nar. 18. 9. 1968, Borek

– letáky, bannery – tiskárna Vltavín 4 298,- Kč

– inzerát – reklama – Písecký svět 1 950,- Kč

Miroslava Cihlářová, nar. 20. 3. 1961, Chomutov

-inzerát – reklama – Chomutovský deník 2 130,- Kč

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Celkem 64 178 Kč

Bezúplatná plnění s nenulovou hodnotou od příznivců:

Celkem 1 300 Kč

Bezúplatná plnění s nulovou hodnotou od členů, kandidátů a rodiných příslušníků

Celkem 54 500 Kč

Náklady hrazené kandidátem:

Celkem: 8 378 Kč

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Celkem 0 Kč

***

Zpráva o financování volební kampaně za volební stranu DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT: volby do Senátu 2020:

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Celkem 0

Nebyly poskytnuté žádné dary

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Bezúplatná plnění s nenulovou hodnotou od příznivců:

Celkem 0

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Bezúplatná plnění s nulovou hodnotou od členů, kandidátů a rodiných příslušníků:

Celkem: 44 158 Kč

Bezúplatné plnění s nulovou hodnotou:

Grafiické práce 2 hodiny x 200,- Kč = 400,-Kč

Výdaje hrazené kandidátem: celkem 43 758,- Kč

Lucie Frederika Groene Odkolek, nar. 29. 12. 1969, Praha 9 – Vysočany

-placená reklama na FB v období od 1. 8. do 30. 9. 2020 : v celkové výši 15 928,- Kč

-placená reklama – inzerce v Noviny kraje – Místní noviny 9 2020/07 datum vydání 24. 8. 2020 : 9 680,- Kč

-placená reklama – inzerce v Noviny kraje – Místní noviny 9 2020/09 datum vydání 21. 9. 2020 : 18 150 Kč

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Celkem 44 158 Kč

Bezúplatná plnění s nenulovou hodnotou od příznivců:

Celkem 0 Kč

Bezúplatná plnění s nulovou hodnotou od členů, kandidátů a rodiných příslušníků

Celkem 400 Kč

Náklady hrazené kandidátem:

Celkem: 43 758 Kč

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Celkem 0 Kč

***

Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění při volební kampani do Senátu a zastupitelstev krajů 2020

Senát:

Žádní dárci ani poskytovatelé bezúplatného plnění nebyly, na účtě neproběhly žádné transakce

Na volební účtě DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – volby do Senátu 2020 neproběhl žádný pohyb.

Zastupitelstva krajů:

Žádní dárci nebyly, na účtě neproběhly žádné transakce

Na volební účtě DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – volby do zastupitelstev krajů 2020 neproběhl žádný pohyb.

Poskytovatelé bezúplatného plnění:

hodnota 700,- Kč, Hana Mansfeldová, nar. 18.10.1957, Písek

hodnota 600,- Kč, Martin Brož, nar. 28.8. 1981, Písek

***

Transparentní účet DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT u Fio banky:

ib.fio.cz/ib/transparent?a=2601257628

číslo transparentního zvláštního účtu:  2601257628 / 2010

*

Transparentní volební účet pro volby do PS PČR 2021:

ib.fio.cz/ib/transparent?a=2201942837

číslo transparentního volebního účtu: 2201942837 / 2010

*

Transparentní volební účet DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT pro volby do zastupitelstev krajů 2020: 

ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901804849

číslo transparentního volebního účtu:  2901804849 / 2010

*

Transparentní volební účet DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT pro volby do Senátu ČR 2020:

ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901813577

číslo transparentního volebního účtu:  2901813577 / 2010

*Provozní účet DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT:    2401595657 / 2010  ———————————————————————————————————————– Zpráva o financování volební kampaně – volby do EP 2019:     zpravy.udhpsh.cz/zprava/ep2019/dsz

Kandidující subjekt / Kandidát:

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Volby do Evropského parlamentu konané dne 24. 5. – 25. 5. 2019

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Celkem 4 000 Kč

Dárce: Ing. Jan Havel, nar. 25. 4 1957, Stanovice 19, 360 01 – 4 000 Kč /18. 3. – 3 000 Kč, 14.5. – 1 000 Kč/

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Bezúplatná plnění s nenulovou hodnotou od příznivců:

Celkem 2 400 Kč

Grafické práce: Libor Bruna, 21. 3. 1968, Kpt. Jaroše 2411, Tábor, 390 03 – 10 h. x 200 Kč =      2 000  Kč                                                                                                                                      

Ing. Tomáš Bartůněk, Broken Mouse, spol. Mlýnská 24, Jablonec nad Nisou, 466 01 IČ: 88592464 – 0,5h. x 400 Kč = 200 Kč

Richard Pawlikowski, 8. 11. 1979, ul. Hlavní 103, Neštěmice – Ústí nad Labem, 403 31 – 1h. x 200 Kč = 200 Kč

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Bezúplatná plnění s nulovou hodnotou od členů, kandidátů a rodiných příslušníků:

Celkem 13 500 Kč

Roznos letáků, rozeslání mail. zpráv, sdílení fb : 100 h. x 100 Kč = 10 000 Kč.

Tisk plakátů a letáků: 500ks x 2Kč = 1 000 Kč.

Náklady za PHM: 1 000km x 2 Kč = 2 000 Kč.

Sponky, lepidla, připínáčky: 500 Kč.

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Celkem 16 376 Kč

Bezúplatná plnění s nenulovou hodnotou od příznivců:

Celkem 2 400 Kč

Bezúplatná plnění s nulovou hodnotou od členů, kandidátů a rodiných příslušníků

Celkem 13 500 Kč

Náklady hrazené kandidátem: Jiří Anderle, 7. 8. 1969, Klenčí pod Čerchovem 34, 345 34 – výlep plakátů v Domažlicích u fi. Rengl, s.r.o.

Celkem 476 Kč

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Celkem 0 Kč   Volební kampaň pro volby do EP 2019:Přijaté dary: 4 000 KčDárci:Ing. Jan Havel, nar. 25. 4 1957, Stanovice 19, 360 01  – 4 000 Kč /18. 3. – 3 000 Kč, 14.5. – 1 000 Kč/
 Náklady na volební kampaň 16 376 KčBezúplatná plnění s nulovou hodnotou od členů, kandidátů a rodiných příslušníků (roznos letáků, rozeslání mail. zpráv, sdílení fb) : 100 h. x 100 Kč = 10 000 KčTisk plakátů a letáků: 500ks x 2Kč = 1 000 KčNáklady za PHM: 1 000km x 2 Kč = 2 000 KčSponky, lepidla, připínáčky: 500 Kč Bezúplatná plnění s nenulovou hodnotou od příznivců:Grafické práce:Libor Bruna, 21. 3. 1968, Kpt. Jaroše 2411, Tábor, 390 03 – 10 h. x 200 Kč = 2 000 Kč
Ing. Tomáš Bartůněk, Broken Mouse, spol.  – 0,5h. x 400 Kč = 200 KčMlýnská 24, Jablonec nad Nisou, 466 01 IČ: 88592464 
Richard Pawlikowski, 8. 11. 1979, ul. Hlavní 103, Neštěmice – Ústí nad Labem, 403 31 – 1h. x 200 Kč = 200 Kč Náklady hrazené kandidátem:Jiří Anderle, 7. 8. 1969, Klenčí pod Čerchovem 34, 345 34 – výlep plakátů v Domažlicích u fi. Rengl, s.r.o. – 476 Kč

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Demokratická strana zelených (DSZ) kandidovala samostatně v roce 2009 do Evropského parlamentu a dostala hlas od 14 761 voličů (0,62 %). Skončila na 16. místě z 33 kandidujících stran.    *                                                                                                                                                                                                Kandidovala pak samostatně ještě v roce 2010 v několika obvodech do Senátu ČR a v komunálních volbách.  V komunálních volbách na Domažlicku a Klatovsku kandidovala v koalici se Suverenitou – blok Jany Bobošíkové a Stranou zdravého rozumu.     

V roce 2012 kandidovala v krajských volbách na kandidátkách volební strany Suverenita – strana zdravého rozumu.    

V roce 2013 v předčasných parlamentních volbách ve volebním bloku Hlavu vzhůru.     

V roce 2014 ve volbách do Evropského parlamentu na kandidátce České Suverenity a na podzim v komunálních volbách samostatně jako Demokratická strana zelených a nezávislí kandidáti.

V roce 2016 v krajských volbách ve čtyřkoalici NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI společně se Stranou zdraveného rozumu, Českou stranou národně sociální a Českou stranou národně socialistickou.

V roce 2017 v parlamentních volbách ve volebním bloku ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…

V roce 2018 v komunálních volbách samostatně jako Demokratická strana zelených a nezávislí kandidáti, resp. S.O.S. ZA PRÁVA ZVÍŘAT v Praze,  ZVÍŘATA JSOU MŮJ ŽIVOT v Brně, ZA PRÁVA ZVÍŘAT A ZDRAVOU PŘÍRODU v Pardubicích, PROTI ZABÍJENÍ A TÝRÁNÍ ZVÍŘAT v Chomutově, ZVÍŘE NENÍ VĚC v Kolíně, ZVÍŘE NEUMÍ ŘÍCT NE, MY ANO! v Trutnově, S.O.S. POMOZME ZVÍŘATŮM ve Vsetíně, ZA ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA v Dobřanech, S.O.S. ZA PRÁVA ZVÍŘAT, STOP JEJICH TÝRÁNÍ v Úpici, JSEM PROTI TÝRÁNÍ ZVÍŘAT v Břvanech, ČAS NADĚJE, ZA PRÁVA ZVÍŘAT A BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ v Brankovicích, S.O.S. ŽIVOT PRO KONĚ v Mířkově. DSZ a NK v Plzni, Uherském Hradišti, Písku, Letohradě, Klatovech, Domažlicích, Poběžovicích, Kolovči, Klenčí pod Čerchovem, Postřekově, Chodově, aj.

V roce 2019 ve volbách do Evropského parlamentu samostatně jako Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT  a dostala hlasy od 14 399 voličů (0,60%). Skončila na 14. místě z 39 kandidujících stran.

V roce 2020 ve volbách do krajských zastupitelstev samostatně ve všech 13 krajích jako Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a dostala hlasy od 19 297 voličů (0,69%). V Plzeňském kraji 1,03%. Skončila na 24.místě z 85 kandidujích stran. A ve volbách do Senátu, kde měla v Praze 9 vlastní kandidátku L.F.Groene Odkolek. V Kladně podporovala kandidáta D.Bohbota a ve Strakonicích M.Anděla.

______________________________________________________________________________________

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k zákazu střílení lišek po celou dobu péče o mláďata

13.04.2021 19:40 Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT podporuje iniciativy ochránců zvířat vedoucí k zákazu střílení lišek po celou dobu péče o mláďata. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT souhlasí a plně se ztotožňuje s textem petice ochránců zvířat, resp. paní Ivany Růžičkové: „Touto peticí chci uvědomit veřejnost o tom, že střílení lišek je povoleno… Pokračovat ve čtení Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k zákazu střílení lišek po celou dobu péče o mláďata

Publikováno
V rubrikách Novinky

Odpověď DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT náměstkovi Ministerstva zemědělství na jeho dopis reagující na petici za ukončení dlouhých transportů živých zvířat

03.05.2021 20:02

Vážený pane náměstku,

děkujeme za Váš dopis reagující na naši petici za ukončení dlouhých transportů živých zvířat a za předání petice Státní veterinární správě, která je v této věci dozorovým orgánem.

Vítáme aktivity Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy směřující k prověření dodržování podmínek stanovených výše uvedeným nařízením Rady ze strany přepravců hospodářských zvířat, resp. o zpřísnění kontrol prováděných transportů živých zvířat. Taktéž za „monitorování situace a přijímání opatření s cílem zamezit týrání zvířat během přepravy“. Vážíme si každého vstřícného kroku směřujícímu ke zlepšení života zvířat a ochraně jejich práv.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosazení důslednější ochrany zvířat, přírody a životního prostředí, ale též větších práv pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o přísnější tresty za týrání zvířat a zlepšení podmínek jejich chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 3. 5. 2021

Finanční dary pro DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT na její volební kampaň nebo na ostatní činnost

Pokud se rozhodnete přispět na volební kampaň DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, lze poslat finanční příspěvek bankovním převodem na transparentní účet:

2601257628 / 2010 (transparentní účet DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT u Fio banky)

ib.fio.cz/ib/transparent?a=2601257628

Do poznámky k platbě se musí uvést: jméno a přijmení nebo obchodní jméno (jméno firmy a IČO).

Za účel platby uvést: „DAR“

K tomu je možné uvést zda se jedná o dar na volební kampaň do krajských zastupitelstev nebo do Senátu. Pokud se jedná o dar na činnost strany, tak stačí uvést pouze “dar”.

Dary od 100 Kč do 1000 Kč: lze poslat bez uzavření smlouvy.

Dary od 1 001 Kč: musí být dodatečně uzavřena darovací smlouva. Po zaslání daru (vyššího než 1000 Kč) nám, prosím, napište e-mail na: dsz.za-prava-zvirat@seznam.cz a my Vám obratem zašleme darovací smlouvu ve dvou výtiscích. Vy si jeden ponecháte a druhý (Vámi podepsaný) nám zašlete buď poštou nebo naskenovaný e-mailem.

Dary na volební kampaně do krajských a senátních voleb 2020 lze zasílat na uvedené účty do 29. září 2020. Po tomto datu lze zasílat již pouze dary na činnost.

Děkujeme.Možnost snížení základu daně z příjmu o poskytnutý dar

Fyzické osoby mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v jednom roce dosahuje alespoň dvou procent základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Snížení základu daně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh po předložení smlouvy o poskytnutém daru do konce příslušného roku, kdy byl dar poskytnut, nebo dárce ve svém daňovém přiznání.                                                            

Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož výše je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Při odeslání daru vyjadřuje dárce souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů za účelem zpracování a přiznání daru, a to i elektronickými prostředky. Uvedená data budou dle zákona 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích součástí výroční finanční zprávy politické strany (částka, jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby).

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se rozhodla v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podpořit nově vzniklý politický subjekt, sjednocující mimoparlamentní demokratické strany, kandidující pod názvem Aliance pro budoucnost.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se stala členem tohoto volebního uskupení a bude kandidovat spolu s dalšími demokratickými stranami a hnutími pod výše uvedeným názvem. V rámci Aliance pro budoucnost hodlá DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT prosazovat svůj program na ochranu zvířat a přírody.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT nalezla v APB jediný politický subjekt, který projevil skutečný zájem o ochranu zvířat i přírody a byl ochotný toto téma i s konkrétními body zařadit do svého volebního programu. A to v přímém protikladu od ostatních politických stran a hnutí, které téma ochrany zvířat a přírody nezajímá vůbec či pouze okrajově. Ve volební kampani Aliance pro budoucnost bude tedy DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT garantem programu na ochranu zvířat a přírody.

Ve volebním programu APB jsou např. tyto body týkající se ochrany zvířat, které hodlá Aliance pro budoucnost prosazovat:

1. důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody a životního prostředí

2. větší právní ochranu zvířat

3. přísnější tresty za týrání zvířat – změnou trestního zákoníku

4. zlepšení podmínek pro převážená zvířata, zákaz jejich vývozu do zemí, ve kterých práva zvířat nejsou dostatečně chráněna zákonem

5. zákaz množíren, tzv. továren na štěňata či koťata – přísné postihy

6. zlepšení podmínek chovu zvířat, např. zákaz klecových chovů

7. zákaz pokusů na zvířatech – využití alternativních metod

8. zákaz využívání všech druhů tzv. divokých zvířat v cirkusech v ČR

9. zákaz dovozu pravých kožešin do ČR – z chovu tzv. kožešinových zvířat z jiných zemí – nepodporovat chov zvířat na kožešiny

10. zákaz používání zábavní pyrotechniky z důvodu plašení zvířat

11. zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR bez výjimky

12. zrušení výjimky zabíjení zvířat bez omráčení – zejména při rituálních porážkách; zákaz zvířecích rituálních obětí

13. zrušení pouťové atrakce s názvem „Jízda na ponících“

14. maximální, zejména finanční, podporu od státu, krajů i obcí na pokrytí všech nákladů útulkům, azylům a spolkům zabývajícím se pomocí opuštěným, toulavým, týraným, poraněným či hendikepovaným zvířatům

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosazení důslednější ochrany zvířat, přírody a životního prostředí, ale též větších práv pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o přísnější tresty za týrání zvířat a zlepšení podmínek jejich chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 20. 5. 2021

03.05.2021 20:02

Vážený pane náměstku,

děkujeme za Váš dopis reagující na naši petici za ukončení dlouhých transportů živých zvířat a za předání petice Státní veterinární správě, která je v této věci dozorovým orgánem.