Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT podporuje iniciativy vedoucí k ukončení prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s názory ochránců zvířat a požaduje zákaz prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích. Primárně se to týká prodeje vánočních kaprů.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT souhlasí s peticí požadující, aby Parlament ČR zakázal prodej živých ryb v obchodech či na stáncích, kterou pořádá Compassion in World Farming /CIWF/ Česká republika:

“Prodej živých ryb je z hlediska životní pohody (welfare) zvířat problematický z několika důvodů:

Prvním z nich je přechovávání ryb v nevhodných podmínkách. V obchodech jsou ryby umístěny do malých nádrží, na stáncích pak do nevelkých kádí. V obou případech dochází k tomu, že zvířata jsou na sebe natěsnána, nemohou projevovat své přirozené chování a kvalita vody v těchto nádržích bývá špatná. To vše jim způsobuje strach a stres.

Dalšími důvody jsou pak častá a nadbytečná manipulace (při výlovu, sádkování, přemísťování do transportního kontejneru, kádě/nádrže) a transport. Při překládce jsou ryby většinou „přesypávány“, přičemž mohou padat až z metrové výšky. Mohou se uhodit jedna o druhou, o vodu či o stěnu nádrže, což jim způsobuje bolest. Pokud má voda v nádržích různou teplotu, dochází k teplotnímu šoku, což může vést až k úhynu zvířete (kapr například přestane trávit nestrávenou potravu). Dalším stresovým faktorem je náhlá změna intenzity světla (například ze tmy v transportním voze na denní světlo).

Pro takové utrpení zvířat není ospravedlnitelný důvod, neboť ryby mohou být usmrceny bez nadbytečného transportu, přechovávání, či manipulace v místě výlovu či na nejbližších jatkách a prodávány v obchodech již zpracované.

Nejnovější vědecké poznatky prokázaly, že ryby jsou inteligentní a citlivá zvířata, která jsou schopná vnímat fyzickou bolest i psychické utrpení podobně jako savci a ptáci.

Je třeba, aby naše legislativa na tento vývoj v oblasti vědeckého poznání reagovala a ryby lépe chránila. Je proto nezbytné upravit naši legislativu tak, aby byl prodej živých ryb v obchodech a na stáncích zakázán a ukončilo se jejich zbytečné utrpení.”

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se k této petiční akci již připojila.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 14. 12. 2022

Nabídka politické strany DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT ohledně nadcházejících komunálních a senátních voleb

Vážení přátelé,

politické změny v roce 1989 přinesly do České republiky možnosti jak ovlivnit a usměrnit dění ve společnosti a prosadit různé názorové proudy a myšlenky. V určité míře je možné působit na podmínky života a obecně na prostředí pro život nás všech. K udržení daného stavu nebo k prosazení případných změn je ovšem nutná účast ve volbách. Nevolit je sice také volba, volební pasivitou se ale otvírá prostor pro nejrůznější subjekty, které se svým napojením na politiky, politické strany nebo orgány státní moci snaží prosadit své cíle, které lze jen sotva označit za veřejný zájem. O působení takzvaných lobbistů, kmotrů, šedých eminencí, spekulantů a podnikatelů jdoucích tvrdě a bezskrupulózně výhradně za svými vlastními zájmy víme každý své. Korigovat mnohdy bezohledné postupy těchto lidí vedoucích k jejich vlastnímu prospěchu i za cenu nevratného poškození naší přírody nebo utrpení bezbranných zvířat je možné různými způsoby; jedním z nich je participace na zákonodárné moci umožňující legislativní cestou působit na právní prostředí v naší zemi.

Téměř každý rok se u nás konají nějaké volby, ve kterých mají občané možnost projevit svoji vůli a svým postojem vyjádřit souhlas, nebo nesouhlas s tím, jak jimi volení zástupci plní své sliby a prosazují zájmy svých voličů. V tomto roce na podzim se budou konat volby do obecních a městských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu České republiky. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, jako jediná strana v České republice zaměřená na ochranu přírody, životního prostředí a prosazující etické zacházení se zvířaty usiluje svojí účastí v téměř každém volebním boji o přízeň voličů nabídkou programu, který se deklaratorně vymezuje proti jiným politickým stranám snažících se hesly o ochraně zvířat a přírody získat laciné politické body.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT v souvislosti s volbami do obecních a městských zastupitelstev oslovuje jednotlivce, spolky, sdružení, zájmové kluby a různé další organizace s výzvou k aktivnímu zapojení se do voleb a k využití možnosti lokálně přispět ke zlepšení situace v oblasti ochrany zvířat a přírody.

Jednotlivec, nebo organizace usilující o možnost aktivního vstupu do komunální politiky může narazit na omezení v podobě nutnosti zajistit si dle volebního zákona určitý počet podpisů občanů procentuálně určený celkovým počtem občanů dané obce, nebo města. Kandidatura pod hlavičkou politické strany toto znevýhodnění odstraňuje a nabízí možnost vstoupit do volebního klání jako nezávislý kandidát, nebo subjekt. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT umožní každému kandidujícímu subjektu svobodně si zvolit název kandidátky tak, aby se v něm odrážela jeho náplň, místní určení, zaměření, aktivity, cíle, zájmy a potřeby.

Někomu se mohou zdát komunální volby nevýznamné, opak je ale pravdou. Na komunální úrovni lze nejlépe prosazovat řešení místních problémů a nešvarů. Paleta možností spojených s ochranou zvířat a přírody je nesmírně široká, jen namátkou: černé skládky, necitlivé zásahy do obecní zeleně, volně se pohybující zvířata, toulavá a bezprizorní zvířata, prosazování kastračních programů, ochrana před škodami působenými ptactvem, týrání zvířat, zřizování azylů pro hendikepovaná, stará a opuštěná zvířata, podpora útulků a záchranných stanic, znečišťování místních vodních zdrojů, znečišťování ovzduší, výstavba hospodářských a průmyslových objektů, těžební činnost v dané lokalitě, komunikace s orgány státní správy (Veterinární správy, Odbory životního prostředí, Stavební odbory), místní dopravní

situace, chemizace zemědělství a mnoho dalšího. Lze bez nadsázky tvrdit, že se téměř v každé obci najde nějaký problém v oblasti ochrany zvířat a přírody, který by si zasloužil řešení. A tyto problémy se mnohem efektivněji řeší právě v případě možnosti přímé účasti na veřejné správě. Tedy když se jednotlivec, nebo organizace může přímo podílet na rozhodování o daném problému. Takzvaně zvenčí jsou možnosti dosti omezené, přichází v úvahu snad jen apelace na místní zastupitelstvo, ne příliš účinné organizování petic, kontaktování příslušných nadřazených orgánů a institucí, nebo pořádání demonstrací.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vám nabízí možnost účasti v komunálních volbách. V případě úspěchu se budete moci přímo podílet na řešení místních problémů v oblasti zacházení se zvířaty a ochrany prostředí, ve kterém žijete.

Pokud opravdu chcete něco udělat pro zvířata a přírodu ve vašem okolí a není vám lhostejné prostředí kolem vás, pojďte do komunálních voleb s DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.

Zájemci se mohou ozvat na e-mail: info@dsz-zapravazvirat.cz

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 18. 5. 202227.07.2021 19:40

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je nejsilnější stranou co do počtu žen, které se prostřednictvím jí chtějí zapojit do politiky.

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT navrhla na kandidátní listiny Aliance pro budoucnost, pod jejíž hlavičkou spolu s dalšími 6 demokratickými stranami kandiduje, 59 svých kandidátů. Těmito kandidáty je 53 žen a 6 mužů, tedy 90 % žen a 10 % mužů. Věkový průměr kandidátů činí 49 let (u žen 48 let a mužů 56 let). Na kandidátky je navrženo 76 % aktivních sympatizantů DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – ochránců zvířat a 24 % členů strany DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT. Za existenci strany kandidovalo v roce 2019 při volbách do EP 79% žen na samostané kandidátce DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a v roce 2020 při volbách do krajských zastupitelstev (ve všech 13 volebních krajích) 84% žen.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům. Navíc se důsledně a důrazně zasazuje také za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního bohatství.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT navrhla své kandidáty ve všech 14 krajích: Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezký.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se již dříve rozhodla v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podpořit nově vzniklý politický subjekt, sjednocující demokratické strany, kandidující pod názvem Aliance pro budoucnost. V rámci APB hodlá DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT prosazovat svůj program na ochranu zvířat a přírody.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT nalezla v APB jediný politický subjekt, který projevil skutečný zájem o ochranu zvířat i přírody a byl ochotný toto téma i s konkrétními

body zařadit do svého volebního programu. A to v přímém protikladu od ostatních politických stran a hnutí, které téma ochrany zvířat a přírody nezajímá vůbec či

pouze okrajově. Ve volební kampani Aliance pro budoucnost bude tedy DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT garantem programu na ochranu zvířat a přírody.

Ve volebním programu APB jsou např. tyto body týkající se ochrany zvířat, které hodlá Aliance pro budoucnost prosazovat:

1. důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody a životního prostředí

2. větší právní ochranu zvířat

3. přísnější tresty za týrání zvířat – změnou trestního zákoníku

4. zlepšení podmínek pro převážená zvířata, zákaz jejich vývozu do zemí, ve kterých práva zvířat nejsou dostatečně chráněna zákonem

5. zákaz množíren, tzv. továren na štěňata či koťata – přísné postihy

6. zlepšení podmínek chovu zvířat, např. zákaz klecových chovů

7. zákaz pokusů na zvířatech – využití alternativních metod

8. zákaz využívání všech druhů tzv. divokých zvířat v cirkusech v ČR

9. zákaz dovozu pravých kožešin do ČR – z chovu tzv. kožešinových zvířat z jiných zemí – nepodporovat chov zvířat na kožešiny

10. zákaz používání zábavní pyrotechniky z důvodu plašení zvířat

11. zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR bez výjimky

12. zrušení výjimky zabíjení zvířat bez omráčení – zejména při rituálních porážkách; zákaz zvířecích rituálních obětí

13. zrušení pouťové atrakce s názvem “Jízda na ponících”

14. maximální, zejména finanční, podporu od státu, krajů i obcí na pokrytí všech nákladů útulkům, azylům a spolkům zabývajícím se pomocí opuštěným, toulavým, týraným, poraněným či hendikepovaným zvířatům

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosazení důslednější ochrany zvířat, přírody a životního prostředí, ale též větších práv pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o přísnější tresty za týrání zvířat a zlepšení podmínek jejich chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

                                               ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 27. 7. 2021

Více zde: https://dsz321.webnode.cz/news/prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-podilu-zen-kandidujicich-za-stranu-do-ps-pcr-za-dsz-za-prava-zvirat-v-ramci-apb-bude-kandidovat-90-ze/


	

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k překročení 30 tisíc podpisů pod její petici za ukončení pokusů a testování na zvířatech

03.07.2021 15:16

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT důrazně žádá o ukončení testování zvířat a pokusů na nich prováděných. Petici DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT za ukončení pokusů a testování na zvířatech podpořilo za 20 měsíců od sepsání a zveřejnění již více než 30 000 občanů.

Text petice DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT:

My, níže podepsaní, žádáme o ukončení testování zvířat a pokusů na nich prováděných.

Jsme pro zavedení a využívání alternativních metod testování bez použití zvířat. Testy na zvířatech jsou kruté, zbytečné a navíc nejsou ani spolehlivé – nelze podle jejich výsledků bez rizika aplikovat přípravky či léky na člověka. Vývoj nezvířecích alternativ k testům na zvířatech a jejich rychlé zavedení do praxe se musí stát prioritou.

Zvíře je živý tvor, který reaguje na různé situace a vnímá bolest, emoce různého druhu, jako je radost, strach, frustrace, stres, smutek, ad. Proto mu podrobování se procedurám v laboratořích způsobuje fyzické i psychické utrpení. Zvířata jsou inteligentní a jejich schopnost trpět je srovnatelná s lidskou.

Výsledky testování mají z odborného hlediska nejistou hodnotu. Jsou uznávány spíše proto, že jsou vžité, než že by byly spolehlivé a měly dostatečnou predikativní hodnotu. Všechny odborné studie ukazují, že testy na zvířatech mohou být nahrazeny moderními a humánními alternativami. Testy na zvířatech jsou dokonce mnohem pomalejší než alternativní metody bez využití zvířat. Například test karcinogenity založený na pokusech na zvířatech trvá 5 let a oproti tomu test bez využití zvířat by mohl být validován do dvou let a výsledky by přinesl do několika týdnů. Je proto potřeba přejít na jiné spolehlivé metody výzkumu, které by nepřinášely zvířatům utrpení. Každý rok jsou k pokusům a testování v různých oblastech jen v zemích EU zneužity desítky milionů zvířat. V ČR se jedná o okolo 300 tisíc zvířat. Zákroky, které při pokusech zvířata podstupují, jim přinášejí utrpení a po ukončení pokusu bývají zvířata většinou usmrcena.

Alternativní přístupy na řadě vzdělávacích institucí jsou sice již používány, ale ještě na mnoha středních a vysokých školách jsou studenti stále nuceni provádět klasické pitvy a pokusy na zvířatech. Tradiční výukové metody jsou sporné nejen z etického, ale i z pedagogického hlediska. Stejně jako ve vědě, je i ve vzdělávání kladen stále větší důraz na nové, progresivní a efektivní metody. Tyto metody buď nevyužívají zvířata vůbec, nebo pouze tak, že je to pro ně neutrální anebo prospěšné.

Pokusy na zvířatech jsou prováděny v masovém měřítku a většina veřejnosti považuje tyto experimentální praktiky za běžnou součást vědeckého bádání v různých oborech biologie a zejména v medicíně. K pokusům a laboratorním testům slouží zvířata jako myši, morčata, křečci, králíci, kočky, psi, opice a další. Ve veterinární medicíně to mohou být všechny druhy zvířat, které jsou předmětem veterinární péče. Pokusy se provádí i na psech; a v tomto případě se nejvíce pro tento účel zneužívá bíglů, protože jsou přátelští a mají mírnou povahu. Provádí se na nich např. testování toxicity léků a chemických látek a zkoušky chirurgických technik. Dále také na opicích – nejvíce na paviánech, makacích a šimpanzích – se provádí množství pokusů. Zejména se jedná o psychologické experimenty, využívají se pro výzkum mozku či pro zkoumání různých nemocí. Zkoušejí se na nich také nové léky. V EU je každý rok zneužito pro účely pokusů přibližně 10 tisíc primátů. Pro pokusy se využívají i další savci jako kočky, koně, prasata, skot, ale i ptáci, ryby a obojživelníci.

Pro testování kosmetiky a prostředků pro domácnost jsou podrobovány drastickým pokusům tisíce zvířat ročně. Těmto zvířatům jsou aplikovány chemické látky do očí, na kůži, jsou nucena je polykat či inhalovat. To vše jen proto, aby měli spotřebitelé na výběr tisíce nových výrobků.

Je naprosto zásadní věcí zajistit, aby se skončilo s používáním zvířat k pokusům. Vědecký výzkum by měl vždy využít alternativní metody. Všechny odborné studie ukazují, že testy na zvířatech mohou být nahrazeny moderními a tedy humánními alternativami. Proto je potřeba podporovat výzkum moderních alternativních metod a tyto metody zavádět do praxe, např. počítačové modely, buněčné kultury, molekulární metody, vzorky lidských tkání, studie na dobrovolnících, populační studie a orgány již uhynulých zvířat. Stát by měl výzkum a zavádění moderních alternativních metod podporovat také finančně.

Pokusy na zvířatech je téma, kterému by se mnozí lidé raději vyhnuli. Praxe výzkumných laboratoří, kde se odehrávají otřesné věci, jsou většině lidí utajené, protože přetrvává stále zatajování informací.

Ve 21. století by mělo být již skoncováno s praktikami odvětví založeného na pokusech s bezbrannými tvory. Každý člověk by totiž měl vědět, kolik utrpení stojí bezohledná honba lidí za zdravím, pohodlím a krásou. Oběťmi toho jsou tisíce nevinných zvířat. Měli bychom si už konečně uvědomit, že lidé nejsou pány tvorstva, ale pouze a jen jeho částí, a že právo na život náleží také zvířatům.

Nechápeme, proč v dnešní době, kdy se tolik apeluje na úctu k lidským právům i právům zvířat, je společnost ochotna přehlížet takovéto jednání.

Jsme pro co nejrychlejší ukončení tohoto krutého, nesmyslného a zbytečného průmyslu založeného na týrání zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 3. 7. 2021

03.05.2021 20:02

Vážený pane náměstku,

děkujeme za Váš dopis reagující na naši petici za ukončení dlouhých transportů živých zvířat a za předání petice Státní veterinární správě, která je v této věci dozorovým orgánem.

Webové stránky se připravují.

Navštivte naše dočasné stránky http://dsz321.webnode.cz NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC! MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU. ***************************************************** Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – ochrana zvířat a jejich práv NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!                                           MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.        Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – strana pro zvířata Demokratická… Pokračovat ve čtení Webové stránky se připravují.