Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT představila hlavní priority svého programu pro volby do Evropského parlamentu, které jsou: 1. ochrana zvířat a jejich práv; 2. ochrana přírody, životního prostředí,ovzduší, podnebí, resp. klimatu; 3. ochrana krajiny a kulturního dědictví.

Dalšími prioritami jsou body programu týkající se důslednější ochrany zvířat, živočichů, přírody, životního prostředí a větších práv pro zvířata, resp. jejich větší právní ochrany.

Dále pak konkrétní body, např. zřízení tzv. zvířecí policie; zlepšení podmínek chovů zvířat a zákaz klecových chovů; zákaz pokusů a testování na zvířatech; zákaz vývozu živých hospodářských zvířat do Turecka a dalších zemí mimo EU či zlepšení podmínek pro převážená zvířata; zákaz kožešinových farem, zákaz prodeje a používání zábavní pyrotechniky nebo zákaz drezury tzv. divokých zvířat v cirkusech. Mezi priority DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT patří také zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT dlouhodobě podporuje iniciativy vedoucí k zákazu tzv. norování, protože nesouhlasí s touto krutou a zbytečnou pseudotradicí a staví se za úplný zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT v této věci explicitně požaduje:

1.) doplnění Zákona o myslivosti č. 449/2001 §45 odst. 1 o zakázaných způsobech lovu a přidání písmene x) – zakazuje se lov zvěře pod zemí, včetně lovu za pomoci psů vypouštěných pod zem a vyhrabání zvěře za účelem usmrcení.

2.) odstranění výjimky uvedené v §7 odst 2 Zákona o myslivosti č. 449/2001 o dočasném držení lišky k výcviku psů loveckých plemen.

3.) změnu doby lovu lišky stanovenou vyhláškou č. 245/2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu §1, písmeno i) tak, aby byla hájena v době vyvádění mláďat.

4.) zrušení paragrafu §14 odst. 1, písmena c), Vyhlášky č. 244/2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, o použití loveckých psů se zkouškou z norování a odstranění nutnosti držení loveckého psa se zkouškou z norování v honitbě v počtu uváděném §15.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe, proč v dnešní době, kdy se tolik apeluje na úctu k lidským právům i právům zvířat, je společnost ochotna přehlížet takovéto tyranizující jednání.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je pro ukončení tohoto krutého, nesmyslného a zbytečného konání, které je založeno na týrání zvířat.


DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT jde do nadcházejících eurovoleb s plnou kandidátní listinou, resp. s 28 kandidáty. Z toho je 25 žen a 3 muži, tzn. 90% žen a 10% mužů. První čtvrtina kandidátky je obsazena ženami, resp. na prvních sedmi místech kandidují ženy. Věkový průměr kandidátů činí 52 let (u žen 51 let a mužů 58 let). Na kandidátce je 23 ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 5 ochránců zvířat z řad členů strany, tzn. 83% kandidátů BPP a 17% členů strany.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, resp. v těchto volbách i EU a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT chce uspět v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, aby tam mohla primárně bojovat za ochranu zvířat a jejich práv, ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších osobností z řad ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat, popř. i přírody a životního prostředí.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.
 


NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.


ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
 

V Domažlicích 1. 6. 2024Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vítá stále větší podporu mezi mladými lidmi, která se potvrdila i v letošních Studentských volbách do Evropského parlamentu. Studenti vybírali ze 30 stran, hnutí a koalic, které se letošních eurovoleb zúčastní. Celkem odevzdali hlasy studenti ze 228 škol, resp. 145 gymnázií, z 95 středních odborných škol (SOŠ) a 25 učilišť. Zúčastnilo se 22 880 studentů. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se umístila v těchto volbách na 8. místě s 4,55%, těsně za hnutím ANO 2011 Andreje Babiše.

DSZ- ZA PRÁVA ZVÍŘAT jde do nadcházejících eurovoleb s plnou kandidátní listinou, resp. s 28 kandidáty. Z toho je 25 žen a 3 muži, tzn. 90% žen a 10% mužů. První čtvrtina kandidátky je obsazena ženami, resp. na prvních sedmi místech kandidují ženy. Věkový průměr kandidátů činí 52 let (u žen 51 let a mužů 58 let). Na kandidátce je 23 ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 5 ochránců zvířat z řad členů strany, tzn. 83% kandidátů BPP a 17% členů strany.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, resp. v těchto volbách i EU a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT chce uspět v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, aby tam mohla primárně bojovat za ochranu zvířat a jejich práv, ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.


DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších osobností z řad ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat, popř. i přírody a životního prostředí.
 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.


 

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 25. 5. 2024Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT představila část svého volebního programu pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 7. a 8. června 2024.


1.) Sjednocení legislativy členských států EU v oblasti ochrany zvířat v zájmovém chovu

V oblasti ochrany zvířat má EU svěřenou tzv. sdílenou pravomoc, což znamená, že členské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, ve kterém ji nevykonala EU. Ochrana zvířat se v posledním desetiletí těší poměrně slušného zájmu a oporu má rovněž i v primárním právu, a to sice v čl. 13 SFEU (Smlouva o fungování Evropské unie), který zvíře vymezuje jako vnímající bytost. Napříč celé EU pak ukládá povinnost zohledňovat při stanovování a provádění politik EU požadavky na dobré životní podmínky zvířat. Péče o blaho zvířat představuje zásadní evropskou hodnotu, která musí být řešena na úrovni EU. Je více než zřejmé, že členské státy nejsou schopny tento problém řešit efektivněji, než jak by tomu mohlo být ze strany EU. Zásada subsidiarity uplatňovaná v rámci sdílených pravomocí členských států a EU stanovuje pravidlo, kdy „Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.“ Je více než zřejmé, že všechny aspekty ochrany zvířat mají přeshraniční dopad. Ať už je to potírání ilegálního obchodu se zvířaty zájmového chovu, vzácnými zvířaty nebo opatření proti šíření nakažlivých chorob, opatření proti množírnám, tak se jednoznačně jedná o problém celé EU a je nezbytné k němu tak přistupovat.

Naším cílem je:

· dosažení právně závazné regulace na úrovni EU pro registraci, očkování a označování všech zvířat zájmového chovu mikročipem

· nekompromisně prosazovat zřízení celoevropského registru zvířat zájmového chovu, jehož cílem by nebyl jen pohyb zvířat přes hranice států, ale sloužil by rovněž i k evidenci pravomocně odsouzených osob za spáchanou trestnou činnost na zvířatech

· zefektivnit systém kontroly dodržování stávající legislativy EU

· sjednocení terminologie v rámci ochrany zvířat v zájmovém chovu ve všech členských zemí EU2.) Zlepšení podmínek chovu hospodářských zvířat v členských státech a zákaz vývozu hospodářských zvířat mimo země EU

Zpřísnění podmínek pro převoz v rámci EU – i v rámci EU se může jednat o velmi dlouhé vzdálenosti. Současné unijní předpisy nejsou v mnoha případech dodržovány. Je potřeba zpřísnit postihy za nesplnění zákonných podmínek pro přepravu hospodářských zvířat, a současně nastavit podmínky pro tuto přepravu tak, aby při převozech hospodářská zvířata netrpěla.

Hlavním unijním předpisem v oblasti přepravy hospodářských zvířat je Nařízení (ES) č. 1/2005, jehož cílem je zabránit zranění nebo zbytečnému utrpení zvířat nebo jejich úhynu během přepravy. Bohužel není nařízení ze strany členských států a přepravců dodržováno. Musí dojít k zpřísnění postihů za porušení unijní legislativy a k intenzivnějším kontrolám dodržování podmínek ze strany dopravců.

Našim cílem je:

· zákaz vývozu do zemí mimo EU

· v rámci EU usilovat o minimalizaci transportu a nahradit přepravu živých jatečních zvířat obchodováním s masem a poraženými zvířaty3.) Boj proti ilegálnímu obchodu se vzácnými zvířaty

Neustálý nárůst nezákonného obchodu s volně žijícími zvířaty představuje velký problém nejen v zemích EU, ale lze ho označit za problém globální. Po ilegálním obchodu se zbraněmi, drogách a obchodování s lidmi představuje čtvrtý ilegální trh na světě.4.) Zákaz dovozu výrobků testovaných na zvířatech do EU.

Podpořit snahy EU o dosažení celosvětového zákazu testování kosmetických výrobků na zvířatech.5.) Zákaz klecových chovů v EU

Zvířata v klecových chovech neskutečně trpí, a to i díky přijaté legislativě EU, upravující podmínky klecových chovů.

Vyvíjet snahy k úplnému zákazu v zemích EU.6.) Zákaz dovozu pravých kožešin do ČR z chovů tzv. kožešinových zvířat z jiných zemí EU

Nepodporovat chov zvířat na kožešiny v jiných členských státech EU a více tak podpořit evropský trend, ve kterém už více zemí včetně ČR přijalo zákaz nebo výrazné omezení chovů zvířat k tomuto účelu.7.) Boj proti změnám klimatu a zajištění klimaticky bezpečné budoucnosti

Přijmutí a uvedení do praxe tvrdá klimatická opatření s cílem rychlé dekarbonizace. V současné době se průměrná globální teplota zvýšila už o 1 °C. Podle zvláštní zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), která byla předložena již v loňském roce, globální oteplování pokračuje rychlostí 0,1 °C až 0,3 °C za jedno desetiletí. Dále bylo ve zprávě zdůrazněno, že nárůst průměrné globální teploty o 1,5 °C bude mít fatální dopady pro lidstvo a ekosystém. I kdyby teď hned, z roku na rok, proběhla dekarbonizace, globální teplota ještě stoupne o 0,6 °C. Je více než jasné, že je potřeba razantními opatřeními zakročit, k čemuž však není dostatek politické vůle. Nejednotnost v EU zapříčiněná rovněž i snahy euroskeptiků, rozpory uvnitř EU ohledně vnitřního fungování, bagatelizování problému některými vládnoucími elitami a vůbec celkový přístup těch, kteří mají vliv na přijímání závazných rozhodnutí, neumožňují nastavit a uvést do praxe radikální opatření, na které dle názoru jak IPCC, tak UNEP (Program OSN pro životní prostředí) nezbývá příliš mnoho času. Podle UNEP současné závazky států nestačí ani na dosažení cíle udržet globální oteplování pod 2 °C.

Současná řešení, které jsou zakotvena v Pařížské dohodě o změně klimatu jsou dobrým rámcem, aby se opatření pro boj s klimatickými změnami mohla realizovat, bohužel nedostatek politické vůle nejen zemí EU vede k tomu, že v případě pokračování stávajícího stavu se státům nepodaří globální oteplování zastavit a tím zabránit následným nepříznivým dopadům na celé ekologické systémy.

V případě úspěchů ve volbách do Evropského parlamentu by bylo naším cílem neustálé upozorňování na potřebu zabývání se problematikou změny klimatu a důrazné prosazování iniciativ, které by vedli ke stanovení ambicióznějších cílů a hlavně postupů, jak jich dosáhnout. Je nezbytné, aby pro zachování existence milionu druhů živočichů došlo k radikálním změnám v přístupu a vnímání tohoto problému. Naše strana striktně odmítá přístup současné Vlády ČR, která problém změny klimatu a dopady na obyvatelstvo a ekosystém bagatelizuje. Ministerstvo životního prostředí ČR dalo veřejný závazek snížení emisí skleníkových plynů o 45% do roku 2030 a o 80% do roku 2050, přitom je v plánu intenzivnější těžba uhlí, což dosažení závazku Ministerstva životního prostředí absolutně vylučuje. Je potřeba činit opatření druhým směrem, a ne pouze slibovat, a přitom dělat protichůdná rozhodnutí.

 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT jde do nadcházejících eurovoleb s plnou kandidátní listinou, resp. s 28 kandidáty. Z toho je 25 žen a 3 muži, tzn. 90% žen a 10% mužů. První čtvrtina kandidátky je obsazena ženami, resp. na prvních sedmi místech kandidují ženy. Věkový průměr kandidátů činí 52 let (u žen 51 let a mužů 58 let). Na kandidátce je 23 ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 5 ochránců zvířat z řad členů strany, tzn. 83% kandidátů BPP a 17% členů strany.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, resp. v těchto volbách i EU a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT chce uspět v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, aby tam mohla primárně bojovat za ochranu zvířat a jejich práv, ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších osobností z řad ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat, popř. i přírody a životního prostředí.
 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.


 

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 15. 5. 2024Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT představila všech svých 28 kandidátů do eurovoleb, které se budou konat 7. a 8. června 2024. Na kandidátní listině DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacet pět žen a tři muži. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT v těchto volbách kandiduje pod číslem 27, které jí vylosovala Státní volební komise.

Kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu, konaných

ve dnech 7. a 8. 6. 2024
politické strany Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
/ volební číslo 27 /

Kandidáti:

1. Mgr. Hana Janišová, žena, 62 let,
předsedkyně Pražského spolku ochránců zvířat, vedoucí kočičího útulku Kocour Felix
Praha 8, bez politické příslušnosti

2. Mgr. Vendula Wolfová, žena, 37 let,
předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi
Praha 5, bez politické příslušnosti

3. Larisa Zankerová, žena, 44 let,
vedoucí a kynolog psího domova Pod křídly anděla, předsedkyně spolku Zastavme utrpení, ochránce práv zvířat
Frýdlant nad Ostravicí, bez politické příslušnosti

4. Ing. Oĺga Bruncková, žena, 66 let,
aktivní dočaskářka, ochránce zvířat
Rpety, bez politické příslušnosti


5. Mgr. Petra Bártová, žena, 60 let,
právník, člen České ornitologické společnosti, přispěvatel World of Dogs-Bosna a OBRAZ-Obránci zvířat
Praha 9, bez politické příslušnosti

6. Blanka Filipová, žena, 47 let,
vedoucí záchranné stanice S.O.S. Život pro koně
Mířkov, členka Demokratické strany zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

7. Jana Johanidesová, žena, 45 let,
ochránkyně zvířat, členka Animal Rescue, Help Animals, Tlapky v nouzi, Pomáhej zvířatům, Adoptuj psa
Lanškroun, bez politické příslušnosti

8. Jaroslav Sepp, muž, 51 let,
šéfkuchař, zakládající člen spolku HeRo Pomoc bez hranic, ochránce zvířat
Litoměřice, bez politické příslušnosti

9. Ing. Lucie Vavříková, žena, 49 let,
úřednice, podporovatel spolku Prales dětem, Oceán dětem, OBRAZ-Obránci zvířat, Jezevčíci v nouzi a dalších záchranných stanic zvířat
Nová Role, bez politické příslušnosti

10. Mgr. et Mgr. Nikola Vavřincová, žena, 30 let,
učitelka cizích jazyků, ochránce zvířat
Kaznějov, bez politické příslušnosti

11. Jiří Anderle, muž, 54 let,
zastupitel městysu, předseda spolků DO a VRMKO, předseda DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Klenčí pod Čerchovem, člen Demokratické strany zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

12. Kateřina Křížová, žena, 43 let,
majitelka psího hotelu KUKY, zachránce koní, ochránce zvířat
Kozolupy, bez politické příslušnosti

13. Adéla Cíchová, žena, 49 let,
obchodní referent, ochránce zvířat
Tábor, bez politické příslušnosti

14. Romana Cerhová, žena, 58 let,
ošetřovatelka koní, obchodní zástupce, ochránce zvířat
Plzeň, bez politické příslušnosti

15. Dana Doškářová, žena, 56 let
OSVČ, dobrovolník v útulku a dočaskář
Jičín, bez politické příslušnosti

16. Renata Vikartová, žena, 71 let
ochránce zvířat, dříve zaměstnankyně ČIŽP
Praha 4, bez politické příslušnosti

17. Jana Labudíková, žena, 53 let,
invalidní důchodce, ochránce zvířat
Cheb, bez politické příslušnosti

18. Renata Vybíralová, žena, 51 let,
sanitářka, ochránce zvířat
Týnec nad Sázavou, bez politické příslušnosti

19. Jana Slováková, žena, 64 let,
OSVČ, ochránce zvířat
Brodek u Prostějova, bez politické příslušnosti

20. Jan Sladký, muž, 70 let,
OSVČ, místopředseda DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Domažlice, člen Demokratické strany zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

21. Lenka Němcová, žena, 53 let,
dispečer mezinárodní kamionové dopravy, ochránce zvířat
Boskovice, bez politické příslušnosti

22. Karolína Lukavská, žena,54 let,
zlatnice, ochránce zvířat
Mělník, bez politické příslušnosti

23. Dana Hlouchová, žena, 44 let,
OSVČ – kosmetička, ochránce zvířat
Valeč, bez politické příslušnosti

24. Marcela Taubenhanslová, žena, 50 let,
úřednice, konstruktérka
Hlohová, členka Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

25. Radmila Švejdová, žena, 54 let,
ekonomka, ochránce zvířat
Kroměříž, bez politické příslušnosti

26. Jitka Kůtová, žena, 47 let,
dělnice – obsluha CNC, členka spolku Klatovské kočky z.s.
Kdyně, bez politické příslušnosti

27. Oldřiška Brandtlová, žena, 41 let,
OSVČ, ochránce zvířat
Trnová, bez politické příslušnosti

28. Ing. Jaroslava Součková, žena, 58 let,
ekonomka, místostarostka Pařezova,

Pařezov, členka Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
 

DSZ- ZA PRÁVA ZVÍŘAT jde do nadcházejících eurovoleb s plnou kandidátní listinou, resp. s 28 kandidáty. Z toho je 25 žen a 3 muži, tzn. 90% žen a 10% mužů. První čtvrtina kandidátky je obsazena ženami, resp. na prvních sedmi místech kandidují ženy. Věkový průměr kandidátů činí 52 let (u žen 51 let a mužů 58 let). Na kandidátce je 23 ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 5 ochránců zvířat z řad členů strany, tzn. 83% kandidátů BPP a 17% členů strany.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, resp. v těchto volbách i EU a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT chce uspět v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, aby tam mohla primárně bojovat za ochranu zvířat a jejich práv, ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších osobností z řad ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat, popř. i přírody a životního prostředí.
 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.


 

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 2. 5. 2024
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT představila první desítku svých kandidátů do eurovoleb, které se budou konat 7. a 8. června 2024. Je v ní devět žen a jeden muž.

Jedničkou na kandidátce a volební lídryní za DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT stala předsedkyně Pražského spolku ochránců zvířat a vedoucí kočičího útulku Kocour Felix Mgr. Hana Janišová. Na druhém místě je předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Mgr. Vendula Wolfová, na třetím pak vedoucí a kynolog psího domova Pod křídly anděla, předsedkyně spolku Zastavme utrpení, ochránkyně práv zvířat Larisa Zankerová. Na čtvrtém místě aktivní dočaskářka a ochránkyně zvířat Ing. Oĺga Bruncková. Na pátém místě právnička, členka České ornitologické společnosti, přispěvatel World of Dogs-Bosna a OBRAZ-Obránci zvířat Mgr. Petra Bártová. Na šestém místě vedoucí záchranné stanice S.O.S. Život pro koně Blanka Filipová. Na sedmém místě ochránkyně zvířat, členka Animal Rescue, Help Animals, Tlapky v nouzi, Pomáhej zvířatům, Adoptuj psa Jana Johanidesová. Na osmém místě zakládající člen spolku HeRo Pomoc bez hranic Jaroslav Sepp. Na devátém místě úřednice, podporovatelka spolku Prales dětem, Oceán dětem, OBRAZ-Obránci zvířat, Jezevčíci v nouzi a dalších záchranných stanic zvířat Ing. Lucie Vavříková a na desátém místě učitelka cizích jazyků a ochránkyně zvířat Mgr. et Mgr. Nikola Vavřincová.

DSZ- ZA PRÁVA ZVÍŘAT jde do nadcházejících eurovoleb s plnou kandidátní listinou, resp. s 28 kandidáty. Z toho je 25 žen a 3 muži, tzn. 90% žen a 10% mužů. První čtvrtina kandidátky je obsazena ženami, resp. na prvních sedmi místech kandidují ženy. Věkový průměr kandidátů činí 52 let (u žen 51 let a mužů 58 let). Na kandidátce je 23 ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 5 ochránců zvířat z řad členů strany, tzn. 83% kandidátů BPP a 17% členů strany.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, resp. v těchto volbách i EU a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT chce uspět v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, aby tam mohla primárně bojovat za ochranu zvířat a jejich práv, ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších osobností z řad ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat, popř. i přírody a životního prostředí.
 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.


NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.

 

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 25. 4. 2024
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se rozhodla ucházet o hlasy voličů v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, kde by chtěla primárně bojovat za ochranu zvířat a jejich práv. Dále pak i za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT podala v zákonné lhůtě na Ministerstvu vnitra ČR kandidátní listinu a složila příspěvek na volební náklady, který je podmínkou k registraci do evropských voleb.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.


NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.

 

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 11. 4. 2024


Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT jde do nadcházejících eurovoleb s plnou kandidátní listinou, resp. s 28 kandidáty. Z toho je 25 žen a 3 muži, tzn. 90% žen a 10% mužů. První čtvrtina kandidátky je obsazena ženami, resp. na prvních sedmi místech kandidují ženy. Věkový průměr kandidátů činí 52 let (u žen 51 let a mužů 58 let). Na kandidátce je 23 ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 5 ochránců zvířat z řad členů strany, tzn. 83% kandidátů BPP a 17% členů strany.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, resp. v těchto volbách i EU a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT chce uspět v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, aby tam mohla primárně bojovat za ochranu zvířat a jejich práv, ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších osobností z řad ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat, popř. i přírody a životního prostředí.
 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.


NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 18. 4. 2024